Straßenbahn

Type A

Type B

Type E

Type E1

Type E2